History

-Lịch sử phát triển-

4/1959
Cửa hàng thiết bị phục vụ công trình điện Hikari được thành lập
tại Kusunoki-cho, Kita-ku, Nagoya-shi, do ông Ando Mitsuo làm đại diện.
Vốn 1.000.000 JPY
6/1969
Cải tổ bộ máy thành công ty Hikari Denki Kouji Co., Ltd.
Ông Ando Mitsuo giữ chức tổng giám đốc.
Tăng vốn lên 4.000.000 JPY
7/1982
Ông Kato Toshimasa giữ chức tổng giám đốc
9/1983
Tăng vốn lên 16.000.000 JPY
12/1995
Tăng vốn lên 20.000.000 JPY
5/2006
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 1
6/2008
Ông Kato Shogo giữ chức tổng giám đốc
9/2008
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 2
6/2009
Mở văn phòng kinh doanh Toyota
6/2009
Mở văn phòng kinh doanh Kasugai
6/2010
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 3
9/2010
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 4
9/2014
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 5
9/2015
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 6
9/2016
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 7
9/2017
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 8
1/2018
Thành lập công ty con
CÔNG TY TNHH HIKARI EC VIỆT NAM
8/2018
Ông Ando Masahiko giữ chức tổng giám đốc
3/2019
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 9 (Được bảo lãnh bởi Ngân hàng Mizuho)
11/2019
Khánh thành trụ sở văn phòng mới
12/2019
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 10 (Được bảo lãnh bởi Ngân hàng Mizuho)
9/2020
Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo lần 11 (Được bảo lãnh bởi Ngân hàng Mizuho)